Ouderbetrokkenheid

 Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Daarom is een goed contact tussen ouders en leerkrachten van groot belang voor het kind. Ouders vervullen een positieve rol als ze belangstellend en mild-kritisch volgen wat er in de klas gebeurt.

Ouders, en vooral nieuwe ouders hebben vaak allerlei vragen over de school, het onderwijs en de leerkrachten. Het is goed die vragen in alle openheid te stellen en mede daardoor te bouwen aan de sfeer van vertrouwen in en rond de school.

Aan de ouders wordt gevraagd om te helpen bij de grotere schoonmaakbeurten van de klaslokalen, het onderhoud van speelgoed en materialen of in het tuinonderhoud. Regelmatig worden zij uitgenodigd om extra activiteiten op school en uitstapjes te begeleiden. En natuurlijk maakt de school gaarne gebruik van de aangeboden expertise en ervaring van ouders op velerlei gebied, bij voorbeeld in het bestuur en de medezeggenschapsraad.