Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten en is de formele gesprekspartner van de schoolleiding.

De raad is wettelijk ingesteld om voorstellen te doen over “alle aangelegenheden betreffende de school”. Bij bepaalde onderwerpen zoals de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen, de klachtenregeling of het beleid rond ouderbijdragen en oudertaken is dit advies bindend (instemmingsrecht). In andere gevallen, zoals het samenwerken met andere scholen of organisaties, financieel beleid, verbouwingen en vakantieregelingen is de rol adviserend.

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar, en via het weekbericht wordt iedereen op de hoogte gehouden van de besprekingen en uitkomsten van het overleg. En natuurlijk zijn de ouder-leden altijd aanspreekbaar als u vindt dat er zaken onder de aandacht moeten worden gebracht.

Leden van de MR:

  • Sarina Veenstra, voorzitter en lid vanuit de oudergeleding
  • Edwin Hamelink – Westerhof, secretaris en lid vanuit de oudergeleding
  • Mark Tolsma, lid vanuit de oudergeleding
  • 2 leden vanuit de personeelsgeleding, moeten nog worden benoemd

Mailadres MR

Vergaderdata schooljaar 2019-2020: