Leerlingvolgsysteem

Romeinse cijfersIn alle klassen wordt eenzelfde systematiek voor het volgen van de vorderingen van de leerlingen gehanteerd. Tweemaal per jaar worden de landelijke CITO-toetsen voor rekenen en taal afgenomen. De individuele scores en de klassenscores geven duidelijk aan waar de aandachtspunten liggen, zowel voor de leerling als de leerkracht. 

Voor rekenen wordt naast de specifieke Vrije school benadering van het rekenen, ook de methode ‘Wizwijs’ gebruikt. Hierbij wordt gedifferentieerd gewerkt in vijf groepen en driewekelijks worden de vorderingen in kaart gebracht.

Tijdens de kleuterjaren en klas 1, 2 en 3 worden de leerlingen gevolgd d.m.v kijkwijzers rekenvoorwaarden en rekenontwikkeling van de begeleidingsdienst van Vrije scholen.

Zitten blijven of een klas overslaan

Zitten blijven omdat het cognitieve niveau achter blijft, komt op onze school nauwelijks voor. Het is soms wel denkbaar dat een kind blijft zitten omdat het qua ontwikkelingsleeftijd in de lagere klas beter op zijn plaats is. Ook het omgekeerde is bij uitzondering mogelijk: een leerling slaat en klas over. Maar bij voorkeur blijft de klas als sociale eenheid zes jaar intact.

Beleid extra zorg leerlingen

De school maakt, naast het gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem, gebruik van kijkwijzers om kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het Volgsysteem “Zien”. In dit systeem wordt en individuele kind gevolgd en het kind in relatie tot zijn omgeving/ klas/ school.

Dyslexie

Op school wordt er gewerkt met het protocol voor leesproblemen en dyslexie van het Expertisecentrum Nederland. Kleuters worden gevolgd door het invullen van de lijst vroege kenmerken dyslexie. Bij problemen wordt er een begeleidingsplan voor de kinderen opgezet en de vorderingen worden getoetst op basis van de kijkwijzers.

Bij vermoeden van dyslexie wordt de dyslexie screeningstest afgenomen. Als ook hier een vermoeden van dyslexie uit naar voren komt kan door ouders een dyslexieaanvraag gedaan worden bij ONL, Onderwijszorg Nederland.

Dyscalculie

 Bij zeer ernstige rekenproblemen wordt er gewerkt via het protocol van de ERWD, Ernstige Reken en wiskunde problemen en dyscalculie.